Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
    3. Przygotowanie planu finansowego.
    4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
    5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

6. Sporządzanie list płac

Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w wymiarze ½ etatu w siedzibie szkoły, wynagrodzenie – 2100zł (brutto).

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy

3. Możliwość przeuczenia się w okresie 1miesiąca.

4. Zatrudnienie na okres próbny z możliwością podpisania umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 - letnia praktyka w księgowości lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości z doświadczeniem zawodowym w jednostce sektora finansów publicznych.


2. Pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o zamówieniach publicznych, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych; znajomość przepisów prawa podatkowego; biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office; znajomość obsługi programu PŁATNIK i programu księgowego Progman -Finanse Premium; Płace Vulcan, obsługa programu budżetowego Trezor. Dokładność, rzetelność, terminowość, obowiązkowość.

Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów Karty Nauczyciela, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole; zdolność analitycznego myślenia; bezkonfliktowość, komunikatywność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys i list motywacyjny; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.

Termin składania dokumentów:23.03.2018 r.
Miejsce składania dokumentów: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie
67 – 300 Szprotawa, ul. M. Konopnickiej 4 z dopiskiem OFERTA PRACY – „GŁÓWNY KSIĘGOWY”

Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów po weryfikacji dokumentów odbędzie się w dn. 28.03.2018r. ( na godziny ustalone przez Dyrektora Szkoły).

Inne informacje: W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres od korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 68 3762416


                                Dyrektor PSM I stopnia w Szprotawie