zarządzenie na str. 1

załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora z dnia 15marca 2021r.

Regulamin

funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szprotawie w okresie pandemii koronawirusa SARS – CoV - 2

§1.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników ,rodziców/opiekunów i uczniów uczęszczających do szkoły w okresie pandemii COVID-19 od 15marca 2021r. oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole.

2. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad postepowania z uczniami w taki sposób, aby zdrowi uczniowie nie byli narażani na niebezpieczeństwo zakażenia się oraz zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

§2. Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik szkoły, podejrzewający u siebie zakażenie koronawirusem lub innej choroby z objawami grypopodobnymi musi pozostać w domu, zawiadomić o tym fakcie dyrektora oraz skorzystać z porady lekarskiej.

 2. Po każdym wejściu do szkoły i w trakcie pracy odkaża ręce płynem do dezynfekcji.

 3. Na schodach, korytarzach i pomieszczeniach wspólnych ( sekretariat, pokój nauczycielski ) pracownicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

 4. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoja prace dodatkowo zaopatrzeni w przyłbice ochronne.

 5. Nauczyciele wietrzą sale lekcyjną po każdej lekcji.

 6. Do obowiązków nauczycieli również należy:

 1. aby uczniowie dezynfekowały ręce przy wejściu do klasy

 2. wyjaśniały uczniom jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 1. Pracownicy obsługi mają obowiązek:

a) dezynfekowanie poręczy, klamek, włączniki światła, blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł.

 1. bieżąca dezynfekcja toalet

 1. wietrzenie korytarzy

§3. Obowiązki rodziców/opiekunów i uczniów

 1. Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

 2. Do budynku szkoły mogą wchodzić rodzice uczniów najmłodszych klas ( I – III c6).

 3. Pozostali rodzice są proszeni o ograniczenie wejść na teren szkoły.

 4. Rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując następujące zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem

 2. dystans od kolejnego opiekuna lub pracownika szkoły min. 1,5m.

 3. rodzice zobowiązani do noszenia maseczek na czas przebywania w szkole

 1. Rodzice dziecka proszeni są do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę ust i nosa.

 2. Uczniowie przebywający w szkole uczestniczą w zajęciach indywidualnych i zbiorowych ( kl. I – III c/6) bez maseczek, natomiast w przestrzeniach wspólnych zobowiązani są do noszenia maseczek.

 3. Uczniowie przebywają w szkole tylko w czasie zajęć lekcyjnych i opuszczają szkołę od razu po zakończeniu zajęć.

 4. W szkole mogą przybywać tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych – kaszlu, gorączki, utraty węchu lub smaku.

 5. Uczeń nie może przychodzić do szkoły, jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie.

 6. Do obowiązków rodziców należy:

 1. Przeprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka bez jakichkolwiek objawów grypopodobnych

 2. Przed przeprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzenie dziecku temperatury, a jeśli temperatura wynosi powyżej 37pozostanie w domu

 3. zasłanianie ust i nosa przy wejściu do szkoły

 4. zachowanie dystansu społecznego – minimum 1,5 m

 5. odbieranie telefonów ze szkoły i szybkie przybycie do szkoły w przypadku podejrzenia zachorowania dziecka

 6. przekazywanie informacji poprzez e-mail, telefon, e-dziennik o stanie zdrowia dziecka

 7. zapoznanie się z niniejszym regulaminem

§4. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przypadku gdy u ucznia w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy zakażenia:

 1. pracownik szkoły musi założyć przyłbice, maseczkę i rękawiczki, odizolować ucznia do pomieszczenia wskazanego przez dyrektora szkoły pozostając z uczniem utrzymując 2 metry odległości

 2. pracownik szkoły zawiadamia rodziców ucznia telefonicznie oraz dyrektora szkoły

 3. dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona dzwoni na nr 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji służb.

 1. Pracownik u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy zakażenia :

 1. zgłasza fakt dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły

 2. udaje się do wyznaczonego przez dyrektora do izolacji pomieszczenia

 3. dyrektor lub inna wyznaczona osoba dzwoni na nr 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji służb.

 1. Dyrektor , dba o bezpieczne warunki pracy i nauki oraz wydaje polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną

 2. Dyrektor może wydać pracownikowi polecenie wykorzystanie zaległego urlopu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszego regulaminu należy przestrzegać do odwołania.